Afwijking x € 1.000, voordeel = +, nadeel = -

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

1. Samenleving

Doel 1.1.2

NV

LHBT-emancipatiebeleid

+ 10.000 uitg. verlenging samenwerking LHBT beleid

+ 10.000 ink. Alg. Uitk. GF LHBT beleid

Budget neutraal

Doel 1.1.3

NV

Vitaal en veilig thuis senioren

Budgetverschuiving:

+ 135.000 uitg. voor dit project uitgevoerd door stichting WIJZ

- 135.000 uitg. Doel 2.1.2

Budget neutraal SD

Doel 1.4.3

RH

Gemeentelijke belastingen Sportaccommodaties

46.000 uitg. lagere kst ozb en overige belastingen

46.000

Doel 1.5.4

JB

Onderwijshuisvestingsbudget; huurbudget

+ 40.000 uitg. verhoging inhuurbudget afdeling MO

- 100.000 uitg. lagere kst huur schoolgebouwen

60.000

JB

Onderwijshuisvestingsbudget; noodlokalen

- 395.000 uitg. geen beroep op budget plaatsen / verwijderen noodlokalen

395.000

Totaal afwijking programma 1

501.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

2. Inwonersondersteuning

Doel 2.1.1

NV

Sociale Wijk Teams; ziekte

+ 150.000 uitg. inhuur i.v.m. ziekte personeel SWT t.l.v. sociaal domein

Budget neutraal SD

Doel 2.1.2

NV

Integratie/decentralisatie uitkering WMO

+ 208.000 uitg. WMO prijs- / looncompensatie

+ 483.000 uitg. WMO prijs- / looncompensatie

+ 208.000 ink. Alg.Uitk. GF integratie uitkering WMO

+ 483.000 ink. Alg. Uitk. GF dec. uitkering WMO

Budget neutraal

Doel 2.2.1

NV

Sociale werkvoorziening

+ 205.000 uitg. Negatief resultaat Wezo

+ 103.000 uitg. negatief resultaat inkoopmodel

+ 115.000 uitg. huisvesting WRA bij Wezo

+ 50.000 uitg. onderzoek governance structuur

- 75.000 uitg. Positief resultaat liquidatie Wezo

+ 398.000 ink. onttrekking reserve Wezo

Budget neutraal

NV

Sociale werkvoorziening; salaris

+ 773.000 uitg. financiering salarissen

+ 641.000 ink. Alg.Uitk. GF financiering salarissen

Budget neutraal SD

NV

Re-integratie

+ 103.000 uitg. re-integratie

+ 103.000 ink. Alg.Uitk. GF re-integratie

Budget neutraal SD

NV

Kracht on Tour

+ 33.000 uitg. economische zelfstandigheid vrouwen

+ 33.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

NV

Arbeidsparticipatie statushouders

+ 100.000 uitg. kosten assessments

+ 250.000 uitg. opleidingen en duale trajecten

+ 350.000 ink. Alg.Uitk. GF statushouders

Budget neutraal

NV

ESF project Werk mogelijk maken

+ 320.000 uitg. re-integratie activiteiten

+ 320.000 ink. ESF subsidie Werk mogelijk maken

Budget neutraal

NV

Arbeidsmarktregio

+ 188.500 uitg. arbeidsmarktregio

+ 88.500 ink. Alg.Uitk. GF impuls klantprofielen

+ 100.000 ink. Alg.Uitk GF arbeidsbemiddeling

Budget neutraal

Doel 2.3.2

EA

Integratie-uitkering Jeugd

+ 534.000 uitg. Jeugd

+ 534.000 ink. Alg.Uitk. GF Jeugd

Budget neutraal

Totaal afwijking programma 2

0

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

3. Opvang en bescherming

Doel 3.1.4

NV

Vrouwenopvang

+ 37.000 uitg. vrouwenopvang

+ 37.000 ink. Alg.Uitk. GF

Budget neutraal

Doel 3.2.3

NV

Verward gedrag

+ 49.123 uitg. procesregisseur GGD IJsselland

+ 49.123 ink. Subsidie Zon Mw

Budget neutraal

Doel 3.3.1

NV

Maatschappelijke opvang; decentralisatie uitkering

- 22.000 uitg. i.v.m. lagere decentralisatie uitkering

- 22.000 ink. Alg.Uitk GF

Budget neutraal SD

NV

Maatschappelijke opvang; subsidievoordeel

+ 447.945 ink. terugvordering subsidie

+ 50.000 uitg. subsidie maatschappelijke opvang

Budget neutraal SD

NV

DATO

+ 181.000 uitg. intensieve ondersteuning uitgeprocedeerde asielzoekers

+ 181.000 ink. Alg.Uitk. GF bed, bad en brood

Budget neutraal

Doel 3.3.2

NV

Beschermd wonen; integratie uitkering

+ 1.237.000 uitg. i.v.m. hogere integratie uitkering

+ 1.237.000 ink. Alg.Uitk GF

Budget neutraal

Totaal afwijking programma 3

0

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

4. Inkomen

Doel 4.1.1

NV

Kwijtschelding

- 170.000 uitg. Verrekening met doel 7.3.1 Afval

+ 170.000 uitg. Kwijtschelding Afval

Budget neutraal

NV

Bijstand; uitkeringen

+ 550.000 uitg. bijstandsverlening

-550.000

NV

Bijstand; uitvoeringskosten

+ 231.000 uitg. extra capaciteit

-231.000

NV

Armoedebestrijding

+ 1.166.000 uitg. beschermingsbewind

-1.166.000

Doel 4.1.2

NV

Chronisch zieken

- 492.000 uitg.regeling chronisch zieken

492.000

Doel 4.2.1

NV

Kinderparticipatie

- 172.000 uitg. regeling kinderparticipatie

172.000

Doel 4.3.1.

NV

Ondersteuning bij schulden

Budgetverschuiving:

+ 194.000 uitg. Doel 4.3.2

- 194.000 uitg. Doel 4.3.1

Budget neutraal

Doel 4.3.2

NV

Schulddienstverlening

- 85.000 ink. lagere opbrengsten regiogemeenten en WSNP

-85.000

Totaal afwijking programma 4.

-1.368.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.2.1

RH

Subsidie Zwolle marketing

+6.500 uitg. subsidiebudget Zwolle Marketing

- 6.500 uitg. internationale betrekkingen(doel 8.1.2)

Budget neutraal

Doel 5.2.2

JB

Erfgoedhotspot

+ 20.000 uitg. werkbudget scenario verkenning

-20.000

Totaal afwijking programma 5.

-20.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.1.3

EA

Bouwvergunningen

+ 200.000 uitg. capaciteit bouwvergunningen

+ 1.300.000 inkomsten bouwleges

1.100.000

Doel 6.2.2

NV

Versnellingsactie sociale huur

+ 500.000 ink provinciale subsidie VRI

+ 500.000 uitg project Versnellingsactie sociale huur

Budget neutraal

Doel 6.3.1

MW

Dementievriendelijke openbare ruimte

- 9.282 uitg. t.b.v. werkzaamheden

- 9.282 ink. subsidie Provincie

Budget neutraal

MW

Bushaltes Blaloweg / Grote Voort

+ 20.000 uitg. uitbreiding bushaltes Veluwe duurder

-20.000

MW

Actieplan stadslogistiek

+ 35.000 uitg. opstellen actieplan stadslogistiek

-35.000

Doel 6.3.2

MW

Verkeersregelaars Station-Binnenstad

- 92.000 uitg. correctie: ten onrechte in 2016 tlv de algemene middelen gebracht in plaats van tlv project

92.000

MW

Capaciteit Bereikbaarheidsthema's

+ 70.000 uitg. extra capaciteit voor (boven)regionale bereikbaarheidsthema's

-70.000

MW

Beter Benutten 2.0

Budgetverschuiving:

+ 135.000 hogere onderhoudskosten Meppelerstraatweg

- 135.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

- 65.000 lagere onderhoudskosten Middelweg-Zwartewaterallee

+ 65.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

+ 65.000 hogere onderhoudskosten fietsinfra Zwolle- Tesselschadestraat

- 65.000 aantrekkelijke openbare ruimte (doel 7.1.2)

Budget neutraal

MW

Herstructurering Weezenlanden -Noord

+ 46.000 uitg. nadere ruimtelijke verkenning

-46.000

Doel 6.3.3

MW

Parkeerexploitatie

+ 91.000 inkomsten parkeren

+ 40.000 uitgaven vergunningen

- 90.000 uitgaven parkeercontroles

+ 141.000 uitgaven storting in reserve Parkeren

Budget neutraal

Doel 6.4.1

MW

Energietransitie

+ 57.055 uitg. Programma energietransitie

+ 57.055 ink. onttrekking aan reserve nutw fysiek

Budget neutraal

Doel 6.4.4

EA

Klimaatadaptatie

+ 33.000 uitg. Global Centre on Climate Adaptation

-33.000

Totaal afwijking programma 6.

988.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

7. Vitale wijken

Doel 7.1.2

MW

Blauw beheer en baggeren

+ 15.000 uitgaven meerwerk Westerveldse Aa

- 89.000 uitgaven; lagere kosten overdracht stedelijk waterbeheer aan Waterschap

74.000

MW

Blauw en grijs beheer

- 118.000 uitgaven; eenmalige vrijval kapitaallasten

118.000

MW

Vervangingsinvesteringen 2016

+ 140.000 krediet ombouw asfaltwegen

- 140.000 krediet wegen vervangen asfalt

Budget neutraal

MW

Vervanging Havenkasten

+ 15.000 uitg. vervanging havenkasten

-15.000

Doel 7.2.1

HM

Versterking gemeentelijke aanpak radicalisering

+ 60.000 uitg. aanpak radicalisering

+ 60.000 ink. Alg.Uitk. GF radicalisering

Budget neutraal

Doel 7.2.2

HM

Bommenregeling

+ 77.000 uitg. ruiming explosieven

+ 77.000 ink. Alg.Uitk. GF bommenregeling

Budget neutraal

Doel 7.2.3

HM

APV Openbare orde & Ruimte

- 50.000 ink. legesinkomsten

-50.000

HM

Verkeersveiligheid 30 km zones

3 Nieuwe kredieten:

1. Rembrandlaan - Monteverdilaan
+ 650.000 uitg. aanpak Black Spot

+ 487.500 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 161.095. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

+1.405 ink.reserve nutwfysiek; post prijscompensatie

2. Aanpassen profiel Obrechtstraat

+ 102.000 uitg. aanpassen profiel

+ 51.000 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 51.000. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

3. Aanpassen profiel Brederostraat

+ 125.800 uitg. aanpassen profiel

+ 62.895 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 37.905. uitg. inzet budget verkeersveiligheid knelpunten

- 25.000 uitg. onderhoudsbegroting B+L

Budget neutraal

HM

Verwarmde fietsroute

+ 200.000 uitg. verwarming opritten Hoevenbrug

+ 75.000 ink. Subsidie provincie Overijssel

- 125.000 uitg. bijdrage onderhoudsbegroting B+L

Budget neutraal

HM

Belvéderelaan; hoofdfietsroute

+ 15.000 uitg. extra werkzaamheden

-15.000

Doel 7.3.1

MW

Afval; begroot resultaat

- 425.000 uitg. op het product afval

- 425.000 ink. lagere onttrekking aan voorziening afval

Budget neutraal

Doel 7.4.1

MW

Veerpont ’t Kleine Veer

+ 33.000 uitg. schade motor en schroef

-33.000

MW

Groen beheer

+ 500.000 uitg. Essentaksterfte

-500.000

Doel 7.5.1

RH

Herhuisvesting Stadkamer

+ 785.000 ink. bijdrage GGD asbestsanering

+ 117.000 uitg. afdracht aan project Verbouwing Stadhuis

+ 68.000 uitg. afdracht aan reserve kunst in openbare ruimte

- 600.000 uitg. Vrijval project Herhuisvesting Stadkamer

600.000

Totaal afwijking programma 7.

179.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

8. Bestuur en inwonerszaken

Doel 8.1.2

HM

Voorziening APPA- wethouderspensioenen

+ 307.000 ink. onttrekking aan Reserve APPA

+ 307.000 uitg. storting in Voorziening APPA

+ 461.000 uitg storting in Voorziening APPA

-461.000

HM

Reserve APPA- wethouderspensioenen

+ 471.000 ink. Vrijval Reserve APPA

471.000

Doel 8.2.1

HM

Klantcontact centrum

+ 30.000 uitg. salariskosten medewerkers KCC

+ 30.000 ink. onttrekking reserve Inc.bestedingen

Budget neutraal

Totaal afwijking programma 8.

10.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering

Doel 9.3.1

JB

Verbijzonderde Interne Controle

+ 50.000 uitg. inhuurkosten personeel

-50.000

JB

FLO voormalig brandweer personeel

+ 70.000 uitg. reparatie FLO overgangsrecht

-70.000

Doel 9.4.3

JB

Schimmelbestrijding archief

+ 51.000 uitg. bestrijding schimmel wettelijk archief

-51.000

Totaal afwijking programma 9.

-171.000

Programma en doel

PH

Omschrijving activiteit

Financiële afwijkingen

Financieel effect

10. Algemene dekkingsmiddelen

Doel 10.1.1

JB

CAO afspraken

+ 25.000 uitgaven stijging loonkosten

-25.000

JB

Treasuryresultaat

Hoger renteresultaat

150.000

JB

Gemeentefonds

Algemene uitkering: inkomsten - 785.000

Integratie/decentralisatie-uitkeringen: budgetneutraal

Extra Inkomsten GF +77.000, +37.000, +60.000, +10.000, + 181.000, + 88.500, + 100.000, + 33.000, + 350.000 t.b.v. uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)

Uitkering Sociaal Domein: budgetneutraal SD

Extra Inkomsten GF +534.000, +483.000, +208.000, +641.000, +103.000, +1.237.000, -/-22.000, -/-5.000 t.b.v. uitgaven onder diverse doelen (zie daar ink. Alg.Uitk. GF)

-785.000

JB

Deelnemingen

+ 500.000 ink. deelnemingen

500.000

JB

OZB opbrengsten

- 600.000 ink. nadeel ozb opbrengsten

-600.000

JB

Oninbaar

+ 180.000 uitg. dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren

-180.000

JB

Vrijval reserveringen reserves

+ 75.000 ink. vriival reservering woonwagenlocaties (reserve ISV)

+ 25.000 ink. vrijval reservering bijdrage Driezorg (reserve nutw fysiek)

+ 50.000 ink. vrijval reservering prijscompensatie (reserve nutw fysiek)

+ 110.000 ink. vrijval reservering onderhoud en beheer wegen (reserve nutw fysiek)

260.000

JB

Overheveling naar Bedrijfsvoeringsreserve

Van reserve nog uit te voeren werken fysiek naar Bedrijfsvoeringsreserve:

Ondersteuningsbudget doorvoeren bezuiniging bedrijfsvoering € 274.104

Vergroten ontwikkelvermogen voormalige eenheid OW €. 43.330

Veranderplannen voormalige eenheid OW € 63.877

Budget neutraal

Totaal programma 10.

- 680.000

Totaal Afwijking op activiteiten Baten en Lasten

-561.000