De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten. In de Berap 2017-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2017. In deze Berap 2017-2 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 september 2017.

De positie van de Berap binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Het volgende wordt in beeld gebracht:

  • Wat zijn de beleidsmatige en / of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten / projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag.
  • Worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel c.q. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

In de Berap worden voor de 10 in de begroting onderscheiden programma’s per doel de afwijkingen aangegeven. Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld, kunnen worden aangeklikt. Voor alle doelen in de begroting 2017 waarover hier niet wordt gerapporteerd, mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd.

Begrotingsuitvoering / Berap-resultaat:
De uitvoering van de vastgestelde begroting 2017 (peildatum 1 september) ligt op koers. De diverse mee- en tegenvallers vallen grotendeels tegen elkaar weg. Het nadelig Berap-resultaat bedraagt € 0,56 miljoen.

Onder de knop 'Financiën' treft u een samenvatting aan met daarin alle financiële mee- en tegenvallers.

In de Berap worden onder de diverse programma's ook de afwijkingen in de projecten gemeld. De voortgang van de complexe projecten is digitaal in te zien via de knop 'Links', 'Voortgang projecten'.