AB

Algemeen Bestuur

AED

Automatisch Externe Defibrillatoren

AFAC

Algemene Fiets Afhaal Centrale

AMA

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOM

Actualisering op maat

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARO

Agressie Registratiesysteem Overheden

ASS

Autisme Spectrum Stoornissen

AVO

Algemeen Volwassenen Onderwijs

AVOI

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

AWARE

Abused Women's Active Response Emergency (Alarmeringssysteem dat in Nederland gebruikt wordt ter bestrijding van huiselijk geweld)

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Batsc

Binnenkort af te sluiten complexen

BB

Bijzondere bijstand

BBV

Besluit begroting en verantwoording

Bbz

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Bijzondere Doeluitkering

BG

Bevoegd gezag

BGT

Basiskaart Grootschalige Topografie

BHV

Bedrijfs HulpVerlening

BIE

Bouwgrond in exploitaties

BIJ

Bestuurlijke Informatievoorziening Justiabelen

BIS

BestuursInformatieSysteem

BISON

Breed Ict Samenwerkingsverband Onderwijs

BIZ

Bedrijveninvesteringszorg

BI-zone

Bedrijven Investeringszone

BKR

Beeldende Kunstenaars Regeling

BLS

Besluit Locatiegebonden Subsidies

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR

Beheersinstrumentarium Openbare Ruimte

BOS

Buurt, Onderwijs en Sportvereniging

BREZ

Bereikbaarheid REgio Zwolle

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

Bvb

Buurt voor buurt-onderzoek

bvo

bruto vloeroppervlak

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAD

Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

CATCH

Water sensitive Cities: the Answer To CHallenges of extreme weather events

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCO

Centrale Commissie Oranje

CFV

Centraal Fonds Volkshuisvesting

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Concilium

Overleg gemeente, corporaties, ontwikkelaars en makelaars

COSBO

Ouderenbond

CPB

Centraal Planbureau

CPO

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

CT(GGD)

CtC

Communities that Care

CVAH

Centrale Vereniging Ambulante Handel

Cvites

Een project voor alleenstaande ouders

CVO

Continu Vakantie Onderzoek

CVZ

Centrum Voor Zorgverzekeringen

CWI

Centrum voor Werk en Inkomen

DATO

Dakloze Asielzoekers Tijdelijke Opvang

DDB

Duurzaam Dienstenbedrijf

DEOZ

Duurzaam Energie en Ontwikkel Bedrijf Zwolle

Diftar

Gedifferentieerd tarief afvalstoffenheffing

DigiD

Digitale Identiteit

DMZ

DeMilitarized Zone

DRIP

Dynamische Route Informatie Panelen

DT&V

Dienst Terugkeer & Vertrek

DU V&V

Decentralisatie Uitkering Verkeer en Vervoer

DWSRA

Dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt

ECO

Extra Comptabel Overzicht

EFRO

Europees Fonds Regionale Ontwikkelingen

EKD

Elektronisch Kind Dossier

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPODE

Ensemble, prevenons l’obesite des enfants   (Bestrijding zwaarlijvigheid bij kinderen)

ERIS

EigendomsRegistratie en InformatieSysteem

Esco

Energie Service Companies

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESLN

Een Spiegel liegt niet

EVC

Erkenning van verworven competenties

EVO

Vereniging van en voor verladers, ontvangers en eigen vervoerders, gespecialiseerd in logistiek

EZ

Economische Zaken

FIC

Fiets Innovatie Community

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FSC

Forest Stewardship Council

FWI

Fonds Werk en Inkomen

G32

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 38 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan

(voorheen 27 en 31)

GAN

Gegevens Autoriteit Natuur

GAP

Gemeentelijk AfvalstoffenPlan

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GBD

Groene en Blauwe Diensten

GBLT

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

GBT

GebiedsBeheersTeams

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGP

Gemeentelijk Grondstoffenplan

GGV

Gemeenschappelijke Gegevensvoorziening

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GOBT

Gelders Overijssels bureau voor Toerisme

GP

Generaal Pardon

GPA

Grote Podium Accommodatie

GPK

Gehandicaptenkaart

GPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

GPR

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor Duurzaam Bouwen

GPS

Global Positioning System

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GSB

Grote Steden Beleid

GSBIII

Grote Stedenbeleid 2005 – 2009

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

GZ-deskundige

HBD

Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel

Hbh

Hulp bij huishouden

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HCA

Human Capital Agenda

HCO

Historisch Centrum Overijssel

HCZ

Hockey Club Zwolle

HH

Hulp bij het Huishouden  

HHT

Huishoudelijke hulp toelage

HIS

Hoofd Infra Structuur Stadshagen

HNW

Het Nieuwe Werken

HOV

Hoogwaardige Openbaar Vervoer

HP

Hessenpoort

HRM

Human Resource Management

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

IB

Individuele Begeleiding

IBA

Individueel Behandelingssysteem voor Afvalwater

ICT

Informatie en communicatie technologie

IJVD

IJssel Vecht Delta

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMG

Investeren Met Gemeenten

IND

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ioaw/z

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen

IOK

Intentieovereenkomst

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

IPO

Interprovinciaal Overleg. Koepelorganisatie van de twaalf provincies

ISV

Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Internationale Waterambitie

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht

KAS

Klimaatactieve stad

KCC

Klanten Contact Centrum

KGA

Klein gevaarlijk afval

KIES

Programma voor kinderen in een achterstandsituatie

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

KISS

Kennis Instituut Stedelijk Samenwerking

KIZ

(Stichting) Kreatieve Industrie Zwolle

KPT

KermisProjectTeam

KvK

Kamer van Koophandel

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

KWO

Koude Warmte Opslag

LCC

Life-Cycle-cost

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LEFF

Lifestyle Energy Fun & Friends - leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun ouders

LHBT

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

LLV

Leerlingenvervoer

LNV

Landbouw, Natuur en Visserij

LOF

Lokaal onderwijsfonds

LVS

Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie

MBO

Middelbaarberoepsonderwijs

mGBA

Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie

MIB

Meerjarige investeringen en bestedingen

MIP

Meerjarig InvesteringsProgramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infra Ruimte Transport

MIT

Meerjarenprogramma Infrastructuur

MJOP

Meer jaren opgave plan

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MOP

Meerjaren Onderhoudsplanning Onderwijshuisvesting

MOP

Meerjarig OntwikkelingsPlan

MOR

Meldingen Openbare Ruimte

MPG

Meerjaren Prognose Gebouwen

MPI

Meerjarig Programma ICT

MPV

Meerjaren Prognose Vastgoed

MTO

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

MUP

meerjarenuitvoeringsprogramma

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

NICIS

Netherlands Institute City Improvement Studies

NIEGG

Niet in exploitatie genomen grond

NIROV

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening  en Volkshuisvesting

NJM

Noodfonds/Jeugdsportfonds/Meedoen

NLY

Nationaal Landschap IJsseldelta

NME

Natuur en Milieu Educatie

NOC / NSF

Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NRI

nieuwe ruimtelijke initiatieven

NUG

Niet Uitkerings Gerechtigden

NUTW

Nog uit te voeren werken

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars

nWRO

Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGZ

Openbare Gezondheidszorg

OHV

Onderwijshuisvesting

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

ONS

Shared Service Centrum Overheid en Service (Zwolle, Kampen. Overijssel)

OOZ

Openbaar Onderwijs Zwolle

OPDC

Orthopedagogisch Didactisch Centrum

ORRA

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie

OTA

On Track Again

OTS

ondertoezichtstelling

OV

Openbaar Vervoer

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PDR

Programma Directie Ruimte voor de Rivier

PGB

Persoonsgebonden Budget

PIB

Persoonlijk inburgeringsbudget

PM10

Fijn stof

PPN

Perspectiefnota

PPS

Publiek-private samenwerking, samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen

PRB

Persoonsgebonden Re-integratie Budget

PS

Provinciale Staten  

PvA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

PVG

Project Verglazing Onderwijs

PVO

Praktijk Vormend Onderwijs

PVS

Programma Voortijdig Schoolverlaten

PVVP

Provinciaal Verkeers- en vervoersplan

RAAK

Regionale aanpak kindermishandeling

RAO

Regionaal Ambtelijk Overleg

RBZ

Regionaal Bureau Zelfstandigen

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

RIVUS

samenwerkingsverband in de afvalwaterketen in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RMF

Regionaal Mobiliteitsfonds

RNI

Registratie niet ingezetenen

RO

Ruimtelijke Ordening

ROB

Regionaal Bestuurlijk Overleg

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

ROVA

Regionaal Orgaan voor Afvalverwerking

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RSO

Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek

RUD

Regionale UitvoeringsDienst

RUDDO

Regeling uitzettingen en Derivaten Centrale Overheden

RVI

Regeling Vrijwillige Inburgering

RWS

Rijkswaterstaat

SAZ

Stichting Allemaal Zwolle

SEZZ

Stichting Exploitatie Zwolse Zwembaden

SH

Stadhuis

SHV

Schuldhulpverlening

SIZ

Steunpunt Informele Zorg

SK

Stadskantoor

SMS

Short Message Service

SMVP

Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie

SMWDS

Samen maken wij de stad

SNZ

Stichting Noodfonds Zwolle

SOT

Subsidie Op Termijn

SPLIJ+

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJseldelta Plus

SPP

Strategisch Personeels Plan

SpvE

Stedebouwkundig programma van Eisen

SROI

Social Return on Investment

SSC

Shared Service Centre

SSZ

Sport Service Zwolle

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

SVO

Stichting Vluchtelingenwerk Overijssel

SW-dienstverband

SWOZ

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle

SWT

Sociaal Wijkteam

SWUNG

Samen Werken aan de Uitwerking van Nieuw Geluidbeleid

SWZ

Stichting Wonen Zwolle

SZW

Sociale zaken en werkgelegenheid

THV

Tijdelijk Huis Verbod

TLN

Transport en Logistiek Nederland

TSC

Telefonisch Service Centrum

UDC

Urban Data Center Zwolle

UGV

Uitgebreide Gevaren Verzekering

UWV

Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen

UZV

Uitvoeringsprogramma Zwarte Water Vecht

V&W

Verkeer en Waterstaat

VAC

Vrouwen Advies Commissie

VAK

Voor Arbeid en Kansen

VAVO

Volwassenonderwijs

VCN

Vechtcorridor Noord

VIA

Vangnet Informatie en Advies

VIR

Verwijs Index Risicojongeren

VMBO

Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

VNG

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

VerkeersRegelInstallatie

VRIJ

Veiligheidsregio IJsselland

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig schoolverlaten

VTA

Visual Tree Assessment

VTH

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VTIJ

Veilig Thuis IJsselland

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVI

VerVangingsInvesteringen

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAVE

Gebiedsbeheersplan bodem Zwolle Centraal/Zwolle Oost

WAZ

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet FiDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

Wet HOF

Wet Houdbare OverheidsFinanciën

Wet OKE

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WEZO

Werkvoorzieningsschap Zwolle en Omgeving

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WI

Werkgelegenheidsimpuls

WI

Wet Inburgering

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WIJ

Wet Investeren In Jongeren

WION

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

wko

warmte-koudeopslag

Wlz

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WON

Wet Onafhankelijk Netbeheer

WOZ

Wet Onroerendzaakbelasting

Wpg

Wet Publieke Gezondheid

WRA

Werk, Re-integratie en Arbeidsontwikkeling

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WRZ

Werkbedrijf Regio Zwolle

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet Voorziening Gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWI

Wonen, wijken en integratie (onderdeel Ministerie van VROM)

Wwik

Wet Werk en inkomen kunstenaars

WWZ038

Wonen, welzijn en zorg in Zwolle

WZU

Wijkzaken Uitvoering

ZAP

Zwols Achitectuur Podium

ZAS

Ziektemelding als Signaal

ZAT

Zorg en adviesteams

ZET

Zwolse Expert Team

ZKN

Zwolle - Kampen Netwerkstad

ZOO

Zwolle Op Orde

ZSA

Zeer Stil Asfalt

ZSM2

Zichtbaar, Slim, Meetbaar  (uitbreiding van de capaciteit van een aantal snelwegen)

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZWA

Zwolle Werkt Aanpak

ZZH

Zuiderzeehaven

ZZP

Zelfstandig ondernemer zonder personeel

ZZP

ZorgZwaartepakket