Afwijkingen op activiteiten

Sociale Wijkteams (budgetneutraal Sociaal Domein)

De afdeling SWT heeft in 2016 te maken gehad met inhuur als gevolg van ziektevervanging. In 2016 heeft de afdeling aanvullende middelen beschikbaar gekregen, onder andere voor het opvangen van dat ziekteverzuim. Voor 2017 wordt echter ingeschat dat de extra kosten voor de (gedeeltelijke) vervanging van zes medewerkers wederom niet binnen de beschikbare loonsom kan worden opgevangen. Dit betekent dat er een tekort ontstaat van circa € 150.000. Het voorstel is om dit te dekken binnen het Sociaal Domein. Uit de huidige percentages van het ziekteverzuim blijkt wel dat werkgerelateerd ziekteverzuim momenteel nagenoeg niet aan de orde is. Het betreft vervanging van medewerkers die ziek zijn vanwege een lichamelijke oorzaak. De mogelijkheid om in 2016 en 2017 deze personen te kunnen vervangen heeft in positieve zin bijgedragen aan de daling van het werkgerelateerde ziekteverzuim.