Afwijkingen op activiteiten

Sociale werkvoorziening; salarissen (budgetneutraal Sociaal Domein)

In de meicirculaire is voor een bedrag van € 641.000 extra middelen toegevoegd aan de uitkering Sociaal Domein, ten behoeve van de financiering van de salarissen sociale werkvoorziening. De werkelijke loonkosten zijn 0,83% hoger dan de ontvangen compensatie van het rijk. Hierdoor is er een tekort van € 132.000 ontstaan op de salarissen wsw. Dit wordt budgetneutraal verwerkt binnen het sociaal domein

Sociale werkvoorziening (budgetneutraal)

Het resultaat van Wezo N.V. bedraagt € 205.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de groei in aantal en omzet van sw detachering achterblijft bij de verwachting. Vernieuwde afspraken bij een grote groepsdetachering geven incidentele kosten. In verband met de samenwerking tussen de afdeling WRA en de Wezo wordt een deel van de afdeling WRA gevestigd bij Wezo. De verwachte kosten hiervoor bedragen € 115.000. Er wordt ook een extern onderzoek verricht naar de governance structuur met betrekking tot de doorontwikkeling WRA-Wezo. De kosten hiervoor bedragen € 50.000. Het negatieve resultaat op het inkoopmodel bedraagt € 103.000. De liquidatie van de GR Wezo levert een bedrag op van € 700.000. In de jaarrekening was vooruitlopend hierop en op basis van toen bekende cijfers inmiddels € 625.000 gereserveerd. Dit levert een positief resultaat in 2017 op van € 75.000. Al deze posten (totaal € 398.000) zullen worden verrekend met de reserve Wezo financiële risico’s.

Re-integratie (budgetneutraal Sociaal Domein)

Uiteindelijk valt er naar verwachting van het structurele budget re-integratie € 50.000 budgettair neutraal vrij in het Sociaal Domein, vanwege lagere uitgaven aan uitstroompremies. Daarnaast zijn in de meicirculaire extra middelen (€ 103.000) toegevoegd aan re- integratie. Deze kunnen ook budgettair neutraal vrij vallen in het Sociaal Domein.

Kracht on Tour (budgetneutraal)

Voor het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt € 33.000 in het gemeentefonds ontvangen, die voor dit doel wordt ingezet.

Arbeidsparticipatie statushouders (budgetneutraal)

We maken veel werk van de integratie van nieuwe Zwollenaren sinds de verhoogde instroom in 2015 van statushouders uit Syrië en Eritrea. We zien dat deze nieuwe Zwollenaren bovengemiddeld gebruik maken van een bijstandsuitkering en dat het voor hen moeilijk is om uit te stromen naar betaald werk. Dat heeft te maken met het gemiddeld lage opleidingsniveau, de taalbarrière en met culturele verschillen. Om de uitstroom van nieuwe Zwollenaren naar betaald werk te stimuleren willen we aanvullende opleidingen en duale trajecten (inburgering in combinatie met werk) opzetten. Dit doen we samen met ROC's en taalaanbieders. Op deze wijze vergroten we de uitstroom van nieuwe Zwollenaren uit de bijstand naar betaald werk.

Daarnaast is het vaak moeilijk om inzicht te krijgen in de drives, belemmeringen en persoonlijke omstandigheden van nieuwe Zwollenaren. Dat is inzicht is nodig om een nieuwe Zwollenaar goed te laten integreren. In die gevallen waar het inzicht (deels) ontbreekt, willen we de nieuwe Zwollenaar een assessment laten afleggen.

De kosten voor de assessments worden begroot op € 100.000. Hiermee kunnen circa 200 statushouders een assessment afleggen. De begeleiding van deze statushouders vraagt extra intensiteit en begeleiding. De begeleidingstrajecten lopen door in 2018 en hiervoor is naar verwachting € 150.000 nodig. Hiervoor wordt het incidentele budget re-integratie ten behoeve van de statushouders voor € 150.000 doorgeschoven naar 2018. De kosten voor de aanvullende opleidingen en duale trajecten bedragen € 250.000. Uitgaande van een gemiddelde trajectprijs van € 5.000 kunnen we 50 nieuwe Zwollenaren een traject laten starten. Dit dekken wij voor de start in 2017 uit bestaande middelen. Voor het vervolg van deze trajecten in 2018 vindt de dekking van in totaal € 350.000 (trajecten en assessments) plaats op basis van de rijksregeling uit 2016 'verhoogde instroom statushouders'. Dit bedrag wordt bestemd en doorgeschoven naar 2018.

De gemeente Zwolle krijgt dit jaar nog circa € 500.000 op basis van de rijksregeling Verhoogde instroom statushouders (o.b.v. de taakstelling 2017).

Afwijking op projecten en kredieten

ESF-project “Werk mogelijk maken” (budgetneutraal)

Dit najaar wordt een beschikking vastgesteld door het agentschap SZW met betrekking tot dit project. Het is de verwachting dat er € 320.000 aan subsidie wordt ontvangen. Deze middelen worden conform eerdere besluitvorming gereserveerd voor financiering van toekomstige activiteiten op het gebied van re-integratie.

Arbeidsmarktregio (budgetneutraal)

De ontvangen middelen in het gemeentefonds voor impuls klantprofielen (€ 88.500) en impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (€ 100.000) worden ingezet voor de arbeidsmarktregio. Zwolle is centrumgemeente voor dit onderwerp.