Afwijkingen op activiteiten

Maatschappelijke opvang; decentralisatie-uitkering (budgetneutraal Sociaal Domein)

In de meicirculaire is de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid / openbare geestelijke gezondheidszorg (mo/vb/oggz) 2017 verlaagd met € 22.000. Dit als gevolg van geactualiseerde maatstaven.

Maatschappelijke opvang (budgetneutraal Sociaal Domein)

Uit de afrekening van de subsidie 2016 van Limor (voor begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang) is gebleken dat sprake is van onderbesteding van € 447.945. Dit heeft te maken met het feit dat veel meer cliënten in 2016 gebruik hebben kunnen maken van individuele begeleiding die door lokale gemeenten werd aangeboden (lokale Wmo-voorzieningen) dan was voorzien. De onderbesteding is teruggevorderd van Limor en levert een eenmalig voordeel van € 447.945 op. Een deel van dit bedrag à € 50.000 zal worden aangewend voor een eenmalige aanvullende subsidie maatschappelijke opvang in 2017.
Deze subsidie komt ten laste van de middelen voor begeleiding maatschappelijke opvang die in 2015 aan de decentrale doeluitkering voor maatschappelijke opvang zijn toegevoegd. Deze middelen zijn echter uit de lokale Wmo-integratie-uitkering van gemeente Zwolle onttrokken. Deze middelen vallen buiten het regionaal vereveningsmodel. Het restant à € 397.945 kan derhalve vrijvallen binnen het Sociaal Domein.

DATO (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) (budgetneutraal)

In Zwolle vangen we sinds 2002 (uitgeprocedeerde) asielzoekers op die niet of nog niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst en geen recht op opvang door het COA hebben. De in- en uitstroom zijn de afgelopen vijf jaar stabiel. De beperkte instroom is vrijwel gelijk aan de beperkte uitstroom. In de afgelopen jaren zien we een sterke toename in de behoefte aan intensieve begeleiding. Steeds meer uitgeprocedeerden in onze DATO-opvang kampen met psycho-sociale problematiek, hebben een verstandelijke beperking of verslaving. Dit vraagt om intensieve en vaak relatief dure vormen van ondersteuning. Het bestaande budget voor DATO (meerjarig incidenteel ad € 100.000 van 2016 tot en met 2018), is ontoereikend om deze ondersteuning te kunnen bieden. Via de rijksregeling "bed, bad en brood" ontvangen gemeenten met een opvang voor uitgeprocedeerden een laatste bijdrage (rijksregeling eindigt en wordt herzien door een nieuw kabinet). Voor Zwolle komt dat neer op een bedrag ad € 181.000. Door dit bedrag toe te voegen aan het DATO budget kan intensieve en passende ondersteuning geboden worden. De middelen zijn bestemd voor 2017 (voorkomen van overschrijding) en een klein deel in 2018. Voor 2018 zijn naast de meerjarige incidentele middelen ad € 100.000 (2016, 2017, 2018) extra middelen ad € 120.000 begroot. In 2018 bezien of en hoe we DATO gaan voortzetten en ruimte bieden aan mensen met een zware zorg- en ondersteuningsvraag. Het gaat hierbij om de opvang en begeleiding van enkele mensen.