Afwijkingen op activiteiten

Beschermd wonen integratie-uitkering (budgetneutraal)

Bij de realisatie van beschermd wonen in 2017 zijn verschillende mutaties opgetreden. Zo is de rijksuitkering verhoogd in de meicirculaire met € 1.237.000, maar zijn ook de uitgaven op onderdelen hoger dan verwacht. Het netto-effect hiervan leidt tot dusver tot een geprognotiseerd overschot van circa € 1,0 miljoen. Conform de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt wordt dit overschot toegevoegd aan de regionale bestemmingsreserve beschermd wonen – maatschappelijke opvang.