Afwijkingen op activiteiten

Opstellen actieplan stadslogistiek (tegenvaller € 35.000)

In de Binnenstad van Zwolle is sprake van overlast voor bezoekers en bewoners als gevolg van veel vrachtverkeer en grote dieselvrachtwagens die winkels en bewoners bevoorraden. Het opstellen van een actieplan stadslogistiek en het uitvoeren van een pilot is nodig omdat het aantal vervoersbewegingen toeneemt door komst van grootschalige detailhandel (Primark, Zara, Hudsons Bay) en de groei van de bezorging van pakketjes door internetwinkelen. Vervoerders, verladers en bewoners in de binnenstad hebben de gemeente gevraagd de kaders voor bevoorrading aan te passen, zodat initiatieven gericht op schoon en kleinschalig niveau op korte termijn gestart kunnen worden. Dit is op 19 juni 2017 tijdens de ondertekening door de Gemeente Zwolle van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) door de partijen gevraagd. Met de ondertekening van de Green Deal verplicht de gemeente zich living labs samen met partners te gaan ontwikkelen om minder en schonere vrachtbewegingen te stimuleren.

Afwijking op projecten en kredieten

Dementievriendelijke openbare ruimte (budgetneutraal)

Voor het ontwikkelen van een werkwijze, om meer inzicht te krijgen in de behoefte van mensen met dementie, op basis waarvan gemeenten hun openbare ruimte toegankelijker maken voor mensen met dementie is in eerste instantie een subsidie ontvangen van € 41.202. Dit subsidiebedrag wordt met € 9.282 verlaagd, omdat in de eerste beschikking ook de BTW als subsidiabel werd aangemerkt. Daar de gemeente de BTW op dit project kan compenseren is de subsidie aangepast. Zowel de uitgaven als de inkomsten van het project bedragen exclusief BTW € 31.920. De totale kosten van het project bedragen € 46.200. Ter dekking van de resterende kosten verstrekken de deelnemende gemeenten een eigen bijdrage (cofinanciering). De bijdrage voor de gemeente Zwolle bedraagt € 3.000.

Bushaltes Blaloweg / Grote Voort (tegenvaller € 20.000)

In het kader van de herijking openbaar vervoer worden de buslijnen 200 en 202 (Veluwe) met twee haltes uitgebreid. De provincie Overijssel heeft hiervoor een subsidie van € 126.374 toegekend wat 100% van de begrote kosten is. De kosten vallen nu € 20.000 hoger uit doordat de inpassing van deze twee haltes complexer is dan de standaard inpassing waar oorspronkelijk vanuit gegaan was.