Afwijkingen op activiteiten

Verkeersregelaars Station-Binnenstad (meevaller € 92.000)

In 2016 zijn de kosten van de verkeersregelaars op het Stationsplein ten onrechte ten laste van de begroting van baten en lasten gebracht van programma 3 (Opvang en bescherming), onderdeel verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer. In 2017 wordt dit gecorrigeerd door het bedrag vrij te laten vallen op de begroting van baten en lasten.

Capaciteit (boven)regionale bereikbaarheidsthema's (tegenvaller € 70.000)

Verkeersveiligheid is een onderwerp waar veel bewoners zich bij betrokken voelen. Er komen dan ook veel vragen en meldingen van onveilige situaties uit de buurten. Ten aanzien van de werkwijze bij de beantwoording van deze vragen is een lean traject doorlopen. Maar desondanks zien we dat net als vorige jaren opnieuw een overschrijding is van de inzet op dit gebied ten opzichte van de begroting van € 50.000. De overschrijding is dit jaar groter, vanwege het grotere beroep dat is gedaan vanwege (boven)regionale bereikbaarheidsthema’s, in het bijzonder Lelystad Airport. Aanvullend wordt daarom € 20.000 aan overschrijding gemeld.

Afwijking op projecten en kredieten

Beter Benutten 2.0 (budgetneutraal)

Budgetverschuivingen:

  • Onderdeel fietsinfra Zwolle-Meppelerstraatweg, hogere kosten i.v.m. onderhoud € 135.000, bijdrage vanuit beheer en onderhoud (doel 7.1.2) € 135.000.
  • Bij de werkzaamheden aan de Meppelerstraatweg wordt voor een deel onderhoud uitgevoerd. Voor deze kosten komt er een bijdrage uit de onderhoudsbudgetten van programma 7. Vitale wijken.
  • Onderdeel Middelweg - Zwartewaterallee, lagere kosten voor het deel onderhoud € 65.000, geraamde bijdrage vanuit beheer en onderhoud (doel 7.1.2) wordt verlaagd met € 65.000.
  • Onderdeel fietsinfra Zwolle - Tesselschadestraat, bij de werkzaamheden tot ombouw naar een fietsstraat vindt ook regulier onderhoud plaats voor een bedrag van € 65.000. Tegenover deze hogere kosten staat een bijdrage van € 65.000 uit de onderhoudsbudgetten van programma 7. Vitale wijken.  

Herstructurering Weezenlanden-Noord (tegenvaller € 46.000)

De gemeente faciliteert sinds maart van dit jaar de woningbouwvereniging Openbaar Belang bij het ruimtelijk initiatief om op de locatie aan de Schuurmansstraat te komen tot nieuwbouw van woningen. Dit leidt nog dit jaar tot een stedenbouwkundig programma van eisen en een verkenning naar de samenhang met het direct omliggende gebied (ruimte, mobiliteit en parkeren). De kosten hiervoor zijn en worden ten laste gebracht van het krediet Ruimtelijke Plannen en de reserve parkeren. In verband met de ligging van de locatie in de schil rondom de binnenstad (centrum) en de sterke samenhang met de rest van de stad, zijn aanvullende verkenningen naar de stedelijke samenhang op het vlak van ruimte, mobiliteit en parkeren en toekomstscenario’s nodig. Dit vraagt om een aanvullende investering van € 46.000.