Afwijkingen op activiteiten

Exploitatie Parkeren (budgetneutraal)

Op basis van het onderstaande wordt een incidentele meevaller van € 141.000 verwacht. Deze meevaller wordt verrekend met de reserve Parkeren en bestaat uit de volgende componenten:

  • Exploitatieresultaat Katwolderplein bedraagt € 0. Het aanloopverlies Katwolderplein is voor het eerste jaar (12 maanden) van ingebruikname gecalculeerd op € 578.000. De ingebruikname was op 1 maart 2017 (tien maanden) dus € 481.666 aan lagere inkomsten. Voor 2017 is er nog geen sprake van afschrijvingslasten omdat de afschrijving pas in 2108 start. Dat betekent een lagere kapitaallast van € 481.667. Per saldo geen nadelig resultaat voor 2017 op dit onderdeel. Bij de jaarrekening verwachten we wat meer inzicht te kunnen geven in de exploitatie van Katwolderplein.
  • Inkomsten Maagjesbolwerk (Q-park) voordeel € 91.000. De contractuele afdracht in 2017 van Q-park over de inkomsten 2016 is € 91.000 hoger dan geraamd. Voor de begroting van 2018 is het bedrag naar boven bijgesteld.
  • Vergunningen nadeel € 40.000. De automatisering van ons parkeersysteem heeft nog niet geleid tot de beoogde kostenbesparing. Onder andere door de perikelen met ICT heeft het project vertraging opgelopen, momenteel loopt er een onderzoek naar de benodigde capaciteit. De extra inzet is benodigd om de werkachterstand en -druk te verminderen.
  • Parkeercontrole per saldo voordeel van € 90.000. Het contract met de politie is beëindigd waardoor we een bedrag van niet bestede opleidingskosten ad. € 115.000 hebben terugontvangen, de kosten voor de inhuur van de marktpartij voor de parkeercontrole zijn € 25.000 hoger.
  • Inkomsten parkeren per saldo neutraal. Vanaf maart 2017 is het parkeerterrein aan de Pannekoekendijk afgesloten, waardoor de geraamde inkomsten niet worden behaald (nadeel € 200.000). Echter de inkomsten van het Noordereiland zijn hoger dan geraamd (voordeel van € 200.000). In het najaar 2017 zal ook het parkeerdek aan de Dijkstraat worden afgesloten; i.v.m. de geplande woningbouw is dit parkeerdek niet meer beschikbaar voor het openbaar parkeren.