Afwijking op projecten en kredieten

Klimaatadaptatie (tegenvaller € 33.000)

In juni is besloten dat voor de inzet voor het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation een bedrag van € 33.000 zal worden gedekt uit de post Klimaatadaptie. Het gaat om een totaalbedrag ad € 100.000, waarvan zowel de provincie als het waterschap ook 1/3 deel van de kosten financieren. Aangezien binnen het project Klimaatadaptatie een aantal deelprojecten zijn die extra capaciteit vragen is het niet mogelijk de kosten ten behoeve van het Global Centre te financieren uit Klimaatadaptie. Een voorbeeld hiervan is dat het deel- project Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) dit jaar extra capaciteit vraagt door de keuze van het voorkeursalternatief voor het traject stadsdijken. Daarnaast is het programma HWBP dit jaar gestart met het tweede traject waardoor extra capaciteit nodig is voor de afstemming met het waterschap.