Afwijkingen op activiteiten

Blauw beheer en baggeren (meevaller € 74.000)

Westerveldse Aa, nadeel € 15.000 incidenteel.

In 2011 is de waterbodem van de Westerveldse Aa gesaneerd. Een gezamenlijk project van de provincie Overijssel, waterschap Groot Salland (nu waterschap Drents Overijsselse Delta) en gemeente Zwolle. Het waterschap was penvoerder bij dit project. De aannemer heeft het werk goed en vakkundig uitgevoerd. Het werk is in 2012 opgeleverd en afgerond. De aannemer was van mening dat hij recht had op meerwerk ten bedrage van € 150.000. Uiteindelijk is geschikt voor een bedrag van € 35.000. Het aandeel van Zwolle daarin is € 15.000.

Overdracht onderhoud stedelijk water, voordeel € 89.000 incidenteel.

Met ingang van 1 januari 2016 is het stedelijk waterbeheer overgegaan naar het Waterschap, de afspraak daarbij was dat de kosten voor uitgesteld onderhoud (met name  baggerwerk) door beide partijen, voor een evenredig zouden worden gedragen. Op basis van de inventarisatie die heeft plaatsgevonden waren de kosten voor rekening van gemeente Zwolle geraamd op € 254.550. Verrekening van de werkelijke kosten zou plaatsvinden op basis van nacalculatie. Na uitvoering van de werkzaamheden in 2016 / 2017 is de eindafrekening opgemaakt en bleek dat de werkzaamheden voor een lager bedrag zijn uitgevoerd, waardoor de gemeente een bedrag van € 89.000 heeft terugontvangen.

Blauw en grijs beheer (meevaller € 118.000)

In de begroting 2017 is een bedrag aan kapitaallasten opgenomen van € 118.000 voor de vervangingsinvestering beheer openbare ruimte. De afschrijving van deze investering start echter pas in 2018 waardoor dit bedrag in 2017 vrijvalt. Doordat de afschrijvingstermijn opschuift, zal op een later moment een beroep worden gedaan op deze vrijgevallen middelen via de algemene middelen.

Voorgesteld wordt om de meevallers binnen blauwbeheer (€ 74.000) en blauw en grijsbeheer (€ 118.000) in te zetten binnen groenbeheer in verband met het tekort door de essentakkenziekte (€ 500.000, zie 7.4.1).

Afwijking op projecten en kredieten

Vervangingsinvesteringen 2016 (budgetneutraal)

Het krediet "Ombouw asfaltwegen waterpasserende verharding" wordt verhoogd met € 140.000 (totaalbedrag krediet wordt € 440.000) onder gelijktijdige verlaging van het krediet "Vervanging wegen asfalt" met € 140.000 (afgeraamd tot € 0). De werkzaamheden voor vervanging asfalt worden uit de post voor buitengewoon onderhoud betaald op de begroting van baten en lasten. Het beschikbare budget op het krediet vervanging asfalt wordt toegevoegd aan het krediet ombouw asfaltwegen waterpasserende verharding.

Vervanging Havenkasten (tegenvaller € 15.000)

Er is voor gekozen om de havenkasten te vervangen voor een systeem zonder contant geld. Hierdoor is de verwachting dat het vandalisme af zal nemen en de bedrijfszekerheid toe neemt. De beschikbare gelden voor vervanging zijn hiervoor echter wel te laag waardoor er een aanvullend budget nodig is.