Afwijkingen op activiteiten

Afval; begroot resultaat (budgetneutraal)

Het verwachte resultaat op het product Afval valt op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2017 € 425.000 voordeliger uit; dit bedrag wordt verrekend met de voorziening Afval.

De verklaring voor dit voordelige resultaat:

  • Sterke stijging van tonnages kunststofverpakking hetgeen een hogere vergoeding oplevert; een voordeel van € 327.000. Tegenover deze hogere vergoeding staan ook hogere verwerkingskosten / vermarkten van PMD, een nadeel van € 120.000 door deze hogere tonnages. In het meerjarenbeeld bij het vaststellen van het uitwerkingsplan van het Grondstoffenplan is hier ook rekening mee gehouden.
  • Bij de jaarrekening 2016 was al aangegeven dat de verbrandingsheffing van € 13 per ton op restafval / grof huisvuil achterwege gebleven is. Voor 2017 betekent dit een voordeel van € 312.000. Met deze afwijking is in het nieuwe Grondstoffenplan rekening gehouden.
  • ROVA heeft na vaststelling van de gemeentelijke begroting 2017 een tariefsverlaging doorgevoerd ad € 4 per aansluiting; dat is een voordeel van € 210.000. Ook hier is rekening mee gehouden in het nieuwe GGP.
  • Bij vaststelling van de tarieven 2017 was uitgegaan van een bepaalde verhouding eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Er blijken nu meer eenpersoonshuishoudens te zijn dan begroot. Voor de afvalstoffenheffing is dit een nadeel van € 67.000.
  • Er worden dit jaar meer ondergrondse containers (ogc) geplaatst dan begroot. In 2017 worden in Stadshagen nog een aantal ondergrondse containers geplaatst, met name bij hoogbouw Schoonhorst. Ook in Assendorp staan ogc's gepland. Daarnaast komen ook containers bij in verband met inbreiding en uitbreiding van de stad. De plaatsing van deze containers gaat gepaard met hogere civiele kosten; een nadeel van € 84.000.
  • De lasten voor kwijtschelding van Afvalstoffenheffing vallen al een aantal jaar hoger uit. Tot en met 2016 zijn deze extra lasten niet doorbelast geweest aan het product Afval. Vanaf 2017 worden deze extra lasten wel doorbelast aan Afval (zie tevens doel 4.1.1 Gemeentelijke vangnet armoedegrens - Kwijtschelding): een nadeel van € 170.000. Ook met deze extra last is rekening gehouden in het nieuwe GGP.
  • Overige kleine verschillen bedragen per saldo € 17.000 voordelig.