Afwijkingen op activiteiten

Veerpont 't Kleine Veer (tegenvaller € 33.000)

De veerpont ’t Kleine Veer heeft in 2016 schade gehad aan de motor en schroef. Over de oorzaak is lang gesproken. Geconcludeerd is dat de schade deels komt door de aanpassingen die aan de boot zijn aangebracht en deels door een tros in de schroef. De kosten hebben, na aftrek van de garantie, € 33.000 bedragen. We zijn in gesprek met de verzekeraar en de gemeente Hattem over een bijdrage in de kosten. Bij de jaarrekening komen we met een definitief kostenplaatje.

Groen beheer (tegenvaller € 500.000)

Al enkele jaren rukt de Essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. Ook in Zwolle is een groot aantal bomen aangetast. Dit werd gemonitord, waarbij we tot nu toe terughoudend waren om tot kappen over te aan. Uit een inventarisatie blijkt dat circa 25% van de essen dusdanig is aangetast dat noodkap dit najaar nodig is om gevaarlijke situaties te voorkomen. De kosten van de kap zijn geraamd op € 500.000. Zoals gebruikelijk streven we er in de aanbesteding naar dat het vrijkomende hout zo hoogwaardig mogelijk en waar mogelijk lokaal in Zwolle wordt hergebruikt. Ook in 2018 zal een deel van de essen gekapt moeten worden. De verwachting is dat uiteindelijk 80 tot 90% van de essen wordt aangetast en vervangen moet worden. Dus ook voor de meerjarenbegroting wordt op een later moment een meerjarig knelpunt ingediend. In de onrendabele vervangingsinvesteringen van beheer openbare ruimte is al een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen voor herplant en in de begroting 2018 is € 0,5 miljoen gereserveerd voor extra kap en herplant.

Voorgesteld wordt om de meevallers in 7.1.2 binnen blauwbeheer (€ 74.000) en blauw grijsbeheer (€ 118.000) in te zetten binnen groenbeheer, de essentakkenziekte.