Afwijkingen op activiteiten

Voorziening APPA-Wethouderspensioenen  (tegenvaller € 461.000)

Door nieuwe BBV-voorschriften mogen uitkeringen van oud-wethouders die vanaf 2013 een uitkering ontvangen, niet meer verantwoord worden ten laste van de reserve APPA maar dienen de lasten rechtstreeks ten laste van de voorziening APPA gebracht te worden. Het opgebouwde kapitaal van een wethouder, te weten € 307.000, zal nog overgeheveld moeten worden van de reserve APPA naar de voorziening APPA.

Ieder jaar stelt Loyalis actuariële berekeningen op van toekomstige verplichtingen voor actieve wethouders en de oud-bestuurders en hun nabestaanden. Bij de jaarrekening 2016 heeft de accountant een tekort gemeld inzake de voorziening APPA. Loyalis heeft bij de gemaakte berekeningen gebruik gemaakt te hebben van een andere rekenrente. Gevolg is dat deze voorziening APPA met € 461.000 aangevuld zal moeten worden.

Reserve APPA-Wethouderspensioenen (meevaller € 471.000)

Voor uitkeringen aan een aantal oud-bestuurders en nabestaanden is in het verleden een reserve APPA ingesteld. De jaarlijkse uitkeringen van deze personen worden geëgaliseerd uit deze reserve APPA.

De BBV biedt de mogelijkheid om in geval van jaarlijks gelijkblijvende lasten deze reserve op te heffen en de uitkeringen als jaarlijkse last (i.c. ongeveer € 51.000 vanaf 2018) te nemen in de begroting van Baten en Lasten.

Het saldo van de reserve APPA zal naar verwachting per eind 2017 € 471.000 bedragen. Dit saldo valt vrij ten gunste van de algemene middelen.