Afwijkingen op activiteiten

CAO-afspraken (tegenvaller € 25.000)

Voor de periode 1 mei 2017 t/m december 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt. Voor de hele looptijd stijgen de loonkosten met 3,25%. Voor het jaar 2017 nemen de loonkosten met 0,44% toe, na verrekening met de resterende loonsomruimte van 0,4% is het financieel effect € 25.000 nadelig (0,04%).

Treasury (meevaller € 150.000)

Op kort geld wordt een iets hogere renteopbrengst verwacht en op lang geld een iets lagere rentelast.

Gemeentefonds (tegenvaller € 785.000)

Algemene uitkering (op basis van de mei circulaire)

Het voordeel bedraagt € 700.000, waarvan € 1,1 miljoen als voordelige uitkomst van de meicirculaire (met name accres) en € 400.000 nadeel op actuelere informatie over de verdeelmaatstaven (met name OZB)

Daarnaast is € 77.000 ontvangen in het kader van de bommenregeling en € 37.000 voor armoedebestrijding ouderen. Beide bedragen hebben een budgetneutraal effect, de uitgaven zijn geraamd onder programma 7. Vitale wijken respectievelijk programma 4. Inkomen.

Integratie- en decentralisatieuitkeringen:

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn op een aantal beleidsterreinen (aanvullende) middelen ontvangen om gemeentelijke doelen te realiseren. De inkomsten worden op dit programma verantwoord en de uitgaven bij het programma waartoe het beleidsterrein hoort. Dit geeft een budgetneutraal effect op de algemene middelen.

 • Versterking gemeentelijke aanpak jihadisme € 60.000.
 • LHBT € 10.000 (aanvulling).
 • Bed, bad en broodregeling € 181.000.
 • Verhoogde asielinstroom, jaarschijf 2017, € 588.000. Deels te verrekenen met gemaakte kosten (zie Berap 2017-1) en deels (€ 350.000) als uitgaafstelpost onder doel 2.2.1.
 • De ontvangen middelen voor impuls klantprofielen € 88.500 en impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling € 100.000 worden ingezet voor de arbeidsmarktregio (Zwolle is centrumgemeente).
 • Voor het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen wordt € 33.000 ontvangen, die voor dit doel wordt ingezet.

Uitkering Sociaal Domein:

De mutaties op basis van de meicirculaire met betrekking tot de uitkering Sociaal Domein worden eveneens budgetneutraal verwerkt door de inkomsten op dit programma aan te passen en de uitgaven bij het programma waartoe dit beleidsterrein behoord. Het betreft de volgende uitkeringen:

 • Jeugd € 534.000 hogere uitkering.
 • Wmo 2015 € 483.000 hogere uitkering.
 • Wmo oud € 208.000 hogere uitkering.
 • Participatie; loonkosten sociale werkvoorziening € 641.000 hogere uitkering.
 • Participatie; re-integratie € 103.000 hogere uitkering.
 • Beschermd wonen € 1.237.000 hogere uitkering.
 • Maatschappelijke opvang € - 22.000 lagere uitkering.
 • Vrouwenopvang € -5.000 lagere uitkering.

Uitkomst septembercirculaire:

        Het resultaat van de septembercirculaire geeft een nadelig resultaat van € 1.485.000. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door de onderdelen op de algemene uitkering (€ 1,35 miljoen), ten eerste door een lagere accrescompensatie (het rijk verwacht minder uit te geven in 2017 dan eerdere geraamd, dit werkt door in de compensatie naar de gemeenten). Ten tweede een correctie op het onderdeel BTW-compensatie, omdat de gemeenten in totaal meer BTW declareren. Ten derde een correctie op de verdeelsystematiek vanwege bijstelling landelijke aantallen van met name de bijstandsontvangers. Op de uitkeringen sociaal domein ontstaat per saldo een nadeel van € 135.000.

        Op het onderdeel beschermd wonen wordt een hoger bedrag ontvangen (€ 737.000) in het kader van centrumgemeenten. Deze gelden blijven beschikbaar voor de uitvoering van beschermd wonen.

Deelnemingen (meevaller € 500.000)

In totaal wordt een voordeel op deelnemingen verwacht van € 0,5 miljoen, waarvan € 458.000 op dividend ROVA en € 42.000 als saldo hoger dividend op de overige deelnemingen.

OZB-opbrengsten (tegenvaller € 600.000)  

Zoals eerder aangegeven heeft GBLT veel inzet gepleegd op het verbeteren van de beheersmaatregelen. Dit is een continu proces dat samen met de deelnemers verder ontwikkeld wordt. Hierdoor ontstaat steeds beter inzicht in de bestanden. Helaas zijn de financiële uitkomsten hierdoor niet altijd positief. Hebben we de afgelopen jaren vooral meevallers kunnen melden bij Begroting en Berap, er is nu gebleken dat bij de jaarrekening 2016 het bezwaar voor de jaren 2014 - 2016 bij met name niet-woningen te laag is ingeschat. Hierdoor ontstaat er een fors nadeel. Voor 2017 wordt er een voordeel verwacht. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 600.000.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is een berekening gemaakt voor de waardevermindering vanuit de openstaande bezwaren. Als gevolg van WOZ - bezwaren die na het opstellen van de jaarrekening bekend geworden zijn, bezwaren die niet volledig ingeboekt waren, ambtshalve verminderingen vanuit bezwaren in latere jaren, etc. is in 2017 een hoger bedrag verminderd voor het eigendom en voor het gebruik dan aanvankelijk werd ingeschat. Daarnaast is de uitkomst van een aantal beroepsprocedures te optimistisch ingeschat.

Oninbaar (tegenvaller € 180.000)

Naar nu blijkt zijn de risicopercentages bij de jaarrekening te optimistisch ingeschat voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Hierdoor is de dotatie in de voorziening dubieuze debiteuren te laag geweest.

Verwachting is dat de beschikbare middelen voor 2017 ook te laag zullen zijn. Dit zal pas bij de jaarrekening duidelijk worden.

Vrijval reserveringen reserves (meevaller € 260.000)

Bij de PPN retraite van vorig jaar is afgesproken dat de reserves jaarlijks tegen het licht worden gehouden op mogelijke vrijval van gelden die al menig jaar op de plank liggen. Uit de doorlichting is gebleken dat nagenoeg alle reservegelden benodigd zijn voor de uitvoering van eerder vastgestel beleid. Enkele posten kunnen vrijvallen ten gunste van de algemene middelen, te weten:

- vriival reservering woonwagenlokaties (reserve ISV) € 75.000.

- vrijval reservering bijdrage Driezorg (reserve nutw fysiek) € 25.000.

- vrijval reservering prijscompensatie (reserve nutw fysiek) € 50.000.

- vrijval reservering onderhoud en beheer wegen (reserve nutw fysiek) € 110.000.

Overheveling naar Bedrijfsvoeringsreserve (budgetneutraal)

Vanuit de reserve nog uit te voeren werken fysiek worden de volgende reserveringen overgeheveld naar de Bedrijfsvoeringsreserve:

- Ondersteuningsbudget doorvoeren bezuiniging bedrijfsvoering € 274.104.

- Vergroten ontwikkelvermogen voormalige eenheid OW €. 43.330.

- Veranderplannen voormalige eenheid OW € 63.877.

Instelling DekkingsReserve kapitaallasten (C04)

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (bv. wegen) met ingang van 2017 geactiveerd moeten worden waarna de kapitaallasten van de investeringen in de jaarlijkse begroting worden opgenomen gedurende de levensduur van de objecten. Ter dekking van deze kapitaallasten is een Dekkingsreserve kapitaallasten ingesteld. De via eerdere besluitvorming door de raad beschikbaar gestelde middelen voor deze investeringen worden in de reserve gestort, waarna jaarlijks de dekking van de kapitaallasten aan de reserve worden onttrokken. In deze nieuwe reserve zijn tevens de reeds bestaande reserves voor dekking van kapitaallasten opgenomen. In het bijlagenboek van de begroting 2018 is een actueel overzicht van de reserve opgenomen. De bevoegdheid tot het instellen van een reserve berust bij de raad (artikel 11 Verordening 212).